Skip to main content

İstanbul Sözleşmesi

İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak isteyen, kentimize sahip çıkan ve hangi partiden olursa olsun İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan İstanbul’a sahip çıkmalarını talep eden insanlarız. İstanbul sözleşmesinin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilen yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.

DEĞERLERİMİZ

 • Temel metni “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” dir.
 • İktidar, siyasi partiler ve tüm kurumlardan bağımsızdır.
 • Ademimerkeziyet ekseninde farkındalık yaratmayı esas alır.
 • Katılımı öne çıkaran politikaları ve çalışmaları destekler. Bilgiyi üreten, ulaşılabilir hale getiren bir yapı oluşturmayı hedefler.
 • Güvenirliğini korumaya, bilinirliğini artırmaya önem verir.
 • Yerelde; gücünün yeteceği, sürdürebilirliğini sağladığı, en çok etkiyi yaratacak alanları belirler ve küçük ölçekli de olsa başarılı olmaya çalışır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Bu sözlesmeyi imzalayanlar olarak Istanbul’un gelisimi, yönetimi ve gelecegi ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve Istanbul’u yönetmeye aday olanlardan da Istanbul’a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, asagıda açıkladıgımız temel ilkelere uygun çalısmasını saglamak için birbirimize söz veriyoruz. Yeni bir yönetim anlayısı için:

 • Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur.
 • Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.
 • Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden değil, yerinden yönetilir.
 • Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür.
 • Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir.
 • Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında İstanbulluların etkin katılımıyla yapılır.

Değişen Istanbul’da haklarımızı yeniden tanımlamak için:

 • Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkanlarına erişim temel insan hakkıdır. İstanbul’da yasayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulasmasını saglamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir.
 • Yerel yönetimler, her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlar; doğacak risk ve zararı en aza indirecek biçimde yürütür.
 • Kentsel dönüşüm projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak sahipligi korunarak, orada yasayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyilestirme çalısması olarak gerçeklestirilir.
 • Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli, herkesin dilediği yere zamanında, güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar.
 • Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür.
 • Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar gelistirir.
 • Yöneticiler, şehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşanabilmesini sağlamak, her tür ayrımcılıkla ve şiddet ile mücadele etmekle yükümlüdür.
 • Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.
 • Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir.

Geçmisle baglarımızı yeniden kurgulamak için:

 • İstanbul bir Dünya mirasıdır. Bütün toprak altı ve üstü zenginlikleri, doğal, kültürel, ve tarihi varlıklarıyla, İstanbullulara ait olduğu kadar, bütün insanlığa da aittir.
 • İstanbul’un kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur.
 • Yönetimler, tarihi bölgeleri, demokratik, bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür.
 • Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyo ekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır.

Gelecegi birlikte düsünmek için:

 • Yerel yönetimler, İstanbul’un bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. İstanbul’un coğrafyasına müdahale etmez. İstanbul’un varlığını tehdit eden projeleri önler.
 • Parklar, limanlar, kıyılar, meydanlar, yeşil alanlar ve askeriyeye ait alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm İstanbulluların dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir.
 • Yerel yönetimler, beşeri birikimin değerini bilir, emek, bilgi ve becerinin her yönden gelişimine yatırım yapar.
 • Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan, buluşçu ve bütünlüklü bir bakısla yapılır.
 • Planlama, bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği, izleme ve değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır.
 • Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.
 • İstanbul’u etkileyen her türlü karar, “etki değerlendirme” çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları şehirlilerle paylasılır.
 • Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular.

Bu SÖZLEŞMEYE imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayısı benimsemeleri için ugrasmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalısmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacagımızı ilan ederiz.